අම්මියෙක්ගේ කදුලු...

අම්මියෙක්ගේ  කදුලු...

මේ කවිය දෙමාපියන් කියවන්නම ඕනේ

උස්සලා අරන් නුඹ තුරුලු කර මා මව්ගේ ලයේ

සගවලා කිරි බරිත මා ලැමද සලු පොටේ

අම්මා දවසේ මෙහෙයට යායුතුලු  අනේ

නැගිටලා කිරි සොයන්නට එපා මයේ පුතේ

 

සිහිවෙලා ඔය හඩන සිගිති ඇස් මගේ

උණුවෙලා ලෙයම කිරි ගලයි ලය දිගේ

තෙත් වෙලා සියොලඟම එක ලෙසේ

යයි ගලා කිරි බිදිති මගේ පුතා ලග නෑනේ

 

ලංවෙලා ලැමද පුරා මගේ අම්මාගේ

සොයා හඩන්නේ කිරි නොවෙද මයේ  පුතේ

අම්මා දුරු ඈතක සිහිවෙනවා සිගිති වත නුඹේ

ඉවසන්න මං එනවා ඉගිලිලා නුඹ ලගට රැයේ

 

මගේ හීන යල් පැනලා ඇති ඵලක් දැන්නෑ  අනේ

නුඹේ හීන ඉටුකරන්න මට කාසී ඕනීනේ

ඒ හින්දාමයි නුඹ මොහොතකට තනි වුනේ

තරහා වෙන්න එපා පුතුනි නුඹට හෙටක් ඕනිනේ

 

උරන විට සිගිති අතැගිලි හොවා මුවේ

කිරි අඩුව පිරිමැහෙන්නේ නෑ නොවෙද පුතේ

ලංවෙලා හෙමිහිට තබන විට පොඩි මුව මා ලයේ

සැනසුනා අම්මා මොහොතකට ලග නුඹේ

 

සැනසුමක් නෑ කොතැනවත් උණුසුමේ තරම් නුඹේ

අම්මා පිං කරලා නෑ ඉන්න නුඹේ ලගම පුතේ

අරන් ආදරේ මහ හුගක් මගේ මේ ලයේ

මං ලගම එනවා නාඩා ඉන්න මයේ පුතේ