දරුවාට කෑම වට්ටෝරු: ඉතිරි බත් වලින් අග්ගලා

lead image

ගෙදර උයපු බත් ඉතිරි වෙලාද? විසී කරන්න එපා. එන්න අපි රසයෙන් හා පෝෂණයෙන් පිරි කැවිලි හදමු.

ගෙදර උයපු බත් ඉතිරි වෙලාද? විසී කරන්න එපා. එන්න අපි රසයෙන් හා පෝෂණයෙන් පිරි කැවිලි හදමු. ඔයාගේ පොඩ්ඩාත් අනිවාර්යයෙන්ම මේවාට කැමති  වේවි.

දරුවාට කෑම වට්ටෝරු: ඉතිරි බත් වලින් අග්ගලා

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

1. හොදින් අව්වේ වේලාගත් ඉතිරි බත් බෙන්ඩර් එකේ කුඩු කර

2. ගාගත් පොල්

3.සීනි

4. රස අනුව ලුණු

 දරුවාට කෑම වට්ටෝරු: ඉතිරි බත් වලින් අග්ගලා සාදන විදිය

• හොදින් අව්වේ වේලාගත් ඉතිරි බත් බෙන්ඩර් එකේ කුඩු කර ගෙන එයට ගාගත් පොල් හා සීනී යොදන්න.

•දැන් රස අනුව ලුණු යොදන්න.

• දැන් ඒවා ගුලි කරගන්න. කැමති නම් එහි නැවත සිනී  තවර ගන්නත් පුලුවන්.

හරිම පහසුයි නේද? එය පොඩ්ඩාට හවසට දෙන්න රසවත් කැවිලි වර්ගයක් වේවි.