ගිනි ජාලාවක් වන්නට ගිය උපන් දින සැමරුම!

lead image

ගිනි ජාලාවක් වන්නට ගිය උපන් දින සැමරුම ඔබට අගනා පාඩමක් කියා දෙයි!

දරුවන්ගේ පමණක් නොවේ වැඩිහිටියන්ගේ උපන් දිනය කියන්නෙත් අප හරසරින් සමරන සුවිශේෂී අවස්ථාවක්. ඉතින් මෙය නරඹන ඔබට වැටහේවි උපන් දින සැමරිය යුතු වුවත් එහිදී කල නොකළ යුතු දෑ!

කිසි විටෙකත් ඉටිපන්දම් හෝ ඇවිලෙන කිසිවක් සමඟ ස්ප්‍රේ වර්ග ගැටෙන්නට දෙන්න එපා!