පොඩ්ඩෝ එක්ක එකතු වෙලා ඔරිගාමී පෙට්ටියක් හදමුද?

lead image

පැටියා එක්ක නිවාඩු කාලයේ ඔරිගාමී අත්වැඩ කරන්නට කැමති ඔබට ලස්සන තෑගී පෙට්ටියක් හදන හැටි තමා අද කියා දෙන්නේ...

නිවාඩුවත් එනවා. නත්තලත් එනවා. ඔරිගාමී අත්වැඩ ටිකක් කරන්න කදිම අවස්තාවක් නේද? පොඩ්ඩාගේම අතින් හදපු පුංචි තෑග්ගක් දාල දෙන්න ලස්සනම ලස්සන තෑගී පෙට්ටියක් හදමුද?

ඉතින් පොඩ්ඩෝ එක්ක එකතු වෙලා ඔයාල හදපු තෑගී පෙට්ටියේ පින්තුර ටිකක් එවන්න. අපි කැමතියි ඒවා ඔයාල වෙනුවෙන් පල කරන්න.

ඔරිගාමී අත්වැඩ වලට කැමති නම් ලස්සන ඔරිගාමී කුරුල්ලෙකු හදාගන්න හැටිත් මෙතනින් බලාගන්න පුළුවන්.

මුලාශ්‍රය: Easy Origami Box වෙතිනි.