ලංකාවේ හදිසි අවස්ථා ප්‍රයෝජනවත් කෙටි දුරකථන අංක

ලංකාවේ හදිසි අවස්ථා ප්‍රයෝජනවත් කෙටි දුරකථන අංක

ලංකාවේ විවිධ සේවාවන් සමඟ ඉක්මනින් සහභාගී විය හැකි ප්‍රයෝජනවත් දුරකථන කෙටි අංක.

ලංකාවේ විවිධ අත්‍යවශ්‍ය සේවා හා වෙනත් අවශ්‍යතාවන් රැසක් ඉටුකර දෙන විවිධ සේවා අංශ හා සම්බන්ධ වීම සඳහා කෙටි දුරකථන අංක (19 න් ආරම්භවන දුරකතන අංක) රැසක් තිබෙන බව ලංකාවේ බොහෝ දෙනා නොදන්නා කරුණක්.

 අද මේ ලිපියේ පල වන මෙම අංක ඔබේ නිවසේ පෙනෙන තැනක අලවා ගැනීමෙන් හදිසි අවස්ථාවකදී ඔබට හෝ ඔබ දන්නා අයෙකුට බොහෝ ප්‍රයෝජනවත් වනවා නොඅනුමානයි.

අංක තුනේ කෙටි දුරකථන අංක

110 - හදිසි ගිනි නිවීම හා හදිසි අනතුරු ගිලන් රථ සේවාවන්

112 - පොලිස් හදිසි සේවා (ජංගම)

114 - යුධ හමුදා මෙහෙයුම් ඇමතුම් ඒකකය: (ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදාව)

115 - කොළඹ මහ නගර සභා මෙහෙයුම් ඒකකය

116 - ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා හදිසි සේවා

117 - ආපදා කළමනාකරණය ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානය

118 - ජාතික උපකාරකය (ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය)

119 - පොලිස් හදිසි සේවා

19 න් ආරම්භවන දුරකතන අංක

19 න් ආරම්භවන දුරකතන අංක

 

Written by

Niloufer Perera

කතන්දර ලිපි