ගං වතුර උවදුරින් ආපදාවට පත් වුවන් සඳහා හදිසි දුරකථන අංක

ගං වතුර උවදුරින් ආපදාවට පත් වුවන් සඳහා හදිසි දුරකථන අංක

මෙම දුරකථන අංක save කරන්න, share කරන්න.

මේ සමයේ ඇති වන මෝසම් වැසි අපට අලුත් දෙයක් නූවද ප්‍රභල වැසි නිසා බොහෝ දෙනා පිඩාවට පත් කරමින් ඇතිව තිබෙන අයහපත් කාලගුණික තත්වය සන්වේදජනකයි. මේ ගං වතුර උවදුරින් ඔබට බලපෑමක් නැතැයි සිතන අතර ඔබ හෝ ඔබ දන්නා කෙනෙකුට ගං වතුර බලපෑමක් ඇත්නම් ප්‍රයෝජන විය හැකි හදිසි දුරකථන අංක කිහිපයක් පහත සඳහන් කරමු.

1. ගං වතුර සහන සේවා සම්බන්ධ උදව් ඉල්ලීම් සඳහා

ආපදා හදිසි මෙහෙයුම් අංශය කෙටි අංකය - 117

ආපදා හදිසි මෙහෙයුම් අංශය - 011 2136222 / 011 2670002

සියළු ආපදාවන්ට - 1902

ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය - 011 2136136 / 0452222233 / 045 2222140 / 071 4408835 / 011 2136226 / 011 2136136 / 077 3957900

ජාතික ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව - 076 6907206, 076 6907125 / 011 2674535 / 011 2674502

දිස්ත්රික්ත ලේඛම් කාර්යාල.

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්තය - 045 2222235 / 071 4423760

කළුතර දිස්ත්‍රික්තය - 034 2222235 / 071 6814813

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්තය - 091 2234235 / 071 4415377

මාතර දිස්ත්‍රික්තය - 041 2222235 / 077 6864397

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්තය - 047 2256235 / 071 4441612

කොළඹ දිස්ත්‍රික්තය - 011 2369134 / 077 3184910

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්තය - 033 2222235 / 077 3273507

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්තය - 035 2222235 / 077 3633293

ගුවන් හමුදාව - 0112343970 / 011 674502

යුධ හමුදාව (රත්නපුරය සඳහා) – 076 6907125

හෙලිකොප්ටර් සහය - 071 4468804

නාවික හමුදා සහන සේවා - 011 2445368

සහන සැලසීමේ බෝට්ටු 071 6453402 / 077 4652278 / 077 3410575

බෝට්ටු සහනාධාර - 071 6453402 / 077 4652278 / 077 34105745

2. ආපදා වලට ලක් වුවන්ට සහන සේවා උදව් ඉදිරිපත් කිරීම් සඳහා

මේ වන විට බොහොමයක් ආයතන, මාධ්‍යයන් හා සමිති සමාගම් ඔස්සේ අවතැන් වුවන් සහ පීඩාවට පත් වුවන් සඳහා නොයෙකුත් සහන සේවා සැපයීමෙන් පවතිනවා.

ඉන් කිහිපයක් ඒකාබද්ධ වී කරන සේවා වලට ඔබත් දායක වීමට කැමති නම් අවශ්‍ය දුරකථන අංක පහත දක්වා තිබෙනවා.

අහිතකර කාලගුණය සම්බන්දව නවතම තොරතුරු සැම මාධ්‍යයකින්ම පාහේ නිවේදනය කරන අතර කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ හෝ දුරකථන අංක 11 269 4846 හරහා  අලුත්ම කාලගුණික තොරතුරු සොයා ගන්නට පුළුවන්.

Written by

Niloufer Perera

කතන්දර ලිපි