අම්මිගේ ගෙදර දොරේ වැඩ කිසිදාකත් ඉවර නොවන්නේ ඇයි!

lead image

උදේ ඉඳන් මහන්සි වෙලත් ගෙදර දොරේ වැඩ ඉවරයක් නැහැ නේද? මොකද්ද හේතුව කියල හිතාගන්නවත් බැහැ. අපි හොයාගත්ත හේතුව... මේ බලන්නකෝ...

මේ පොඩ්ඩාගේ වැඩ බලලා චුට්ටක් හිනා වෙමුද?

වැඩිපුරම හිනා යන්නේ පොඩ්ඩෝ ඉන්න අපි කොයි කාගේ ගෙදරත්අ සිදු වන්නේ මේ ටික නිසා නොවේද?