චිකන් හා තක්කාලි පාන් pizza!

lead image

මේ පීස්සා එක නම් ගානෙන් අඩුයි, ගුණයෙන් වැඩියි!

පීස්සා කන්න අපි හැමෝම ආසයි, විශේෂයෙන්ම පොඩ්ඩෝ. නමුත් කඩෙන් ගන්න පීස්සා එක ගානෙන් වැඩියි වගේම ගුණයෙන් අඩුයි.

හැබැයි මේ පීස්සා එක නම් ගානෙන් අඩුයි, ගුණයෙන් වැඩියි!

Written by

theAsianparent