චුටි බබාට “I love you”කී අම්මාට බබාගෙන් ලැබුණු අපූරු ප්‍රතිචාරය

lead image

මාස පහළවක් පමණක් වයසැති මේ චුටියා ආදරණිය අම්මා “I Love You” කියා ගැයූ විට අම්මාට දුන් විශ්මිත ප්‍රතිචාරය!

බබා පුංචි කාලයේ බබාට අනුකරණය කරන්නට අපි නොයෙක් වචන කියනවා, මුහුණ හදනවා, එකම සිනහ සාගරයක්. ඉතින් නලව නලවා බබාට පුංචි පුංචි වචන ගොතා කියන්නේ බබාගේ මුවින් එය අසන්නට බලන්. නමුත් ඉතින් බබාගේ භාෂාවෙන් බුලු බුලු කිය කියා එයා මොනවා මුමුනවද කියා ත්රෙන්නේ නැහැ.

මාස පහළවක් පමණක් වයසැති මේ චුටියා ආදරණිය අම්මා “I Love You” කියා ගැයූ විට බබාගෙන් අම්මාට ලැබුණු ප්‍රතිචාරය මුළු අන්තර්ජාලයම කුල්මත් කළා. මේ අම්මිගේ පුංචි අභ්‍යාස පැටියාට හරි ගිය හැටි ඔයාලම බලලා රස වින්දින්නකෝ!

src=https://lk admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/5/2017/08/Baby Video.png චුටි බබාට “I love you”කී අම්මාට බබාගෙන් ලැබුණු අපූරු ප්‍රතිචාරය

සුන්දරයි නේද? මා තරමටම ඔබත් මේ චුටි පැටියාගේ හුරතල් බසින් ගැයූ ගීය රස වින්දා කියා හිතනවා.