චූටී බබාගෙන් තාත්තීට වැදගත් පණිවිඩයක්...

චූටී බබාගෙන් තාත්තීට වැදගත් පණිවිඩයක්...

චූටි බබෙකුට කතා කරන්න හැකියාව තිබුනානම් ඔහු ඔහුගේ තාත්තිට කියන වැදගත් පණිවිඩයක් මෙන්න...

අම්මාට ආදරය කරන්න තාත්තී ...

මා මෙලොවට එනවා කියා දැන ගන්න කොට

ඈ ඔබ ගැන සිතා මා වෙනුවෙන් හීන මවන්නැති

විදිනට ඇති දුක් කද හැමවිට අමතක  කොට

ඔබ වෙනුවෙන් මා කුස තුල හදන්න  ඇති

චූටී බබාගෙන් තාත්තීට වැදගත් පණිවිඩයක්...

සියුමැලි අතැගිලි එක එක රලු වෙන  කොට

කෝමළ ලමැද පිරිපුන් වී කිරි බර වෙන්න ඇති

දිගු කෙස් වැටිය එකින්නෙක ගිලිහෙන කොට

දිදුලන ඇස් දෙක සුදු මුහුණේ සැගවෙන්න ඇති

 

සුසිනිදු කුසයේ තැන තැන වයිරන් මතුවෙන කොට

පුංචි දෙපා පොඩි ඉදිමි කැත වෙන්න ඇති

ලස්සන මුහු හැඩ වැඩ සගවා ගන්න කොට

ඇය අම්මා කෙනෙක් වන්න පෙරුම් පුරන්නට ඇති

 

ඈ ටිකක් කැත වුනත් එය අමතක කොට

අඩුවක් නැතිව මට ඇට ලේ මස් දන්දෙන්න ඇති

මං ඇගේ රූසිරි ටික ටික උකහා ගන්න කොට

ඇය චුට්ටක් හැඩ මදියැයි ඔබ සිතන්නට ඇති

චූටී බබාගෙන් තාත්තීට වැදගත් පණිවිඩයක්...

ඔබේ ලේ සුවද ගෙන මා පැමිණෙන කොට

ඇගේ ආදර ලොව දෙකඩ වෙන්න ඇති

මහ මෙරක් තරම් ආදරය ඔබ වින්ද කොට

මගෙත් එක්ක ආදරය බෙදා ගන්න වෙන්න ඇති

 

මගේ වැඩ එක දෙක වැඩි වෙන කොට

ඔබේ වැඩ ටික ටික මග හැරෙන්න ඇති

හැමවිට ඈ ඉන්න විට මා තුරුලු කොට

ඇගේ ආදරයත් ඔබට මග හැරෙන්න ඇති

ඉතින් තාත්තියෝ මං වෙනුවෙන් අම්මාට සමාව දෙන්න . එයාට ආදරය කරන්න

චූටී බබාගෙන් තාත්තීට වැදගත් පණිවිඩයක්...