පියවරුන්ට තම දියණියන් සමඟ කාලය ගත කළ යුතු වීමට හේතු 3ක්

lead image

පියා දරුවන්ට අවධානය දිය යුත්තේ ඇයි?

පියා දරුවන්ට අවධානය දිය යුත්තේ ඇයි සහ ඔවුන් වෙනුවෙන් වැඩිපුර කාලය වැය කල යුත්තේ ඇයි යන්නට පුංචි මතක් කිරීමක් කරන්න හිතුවා. 

පියවරුන් හා දියණියන් එකට කාලය ගත කිරීමට හේතු 3ක්: 

1. ඔවුන්ව හොදින්  දැනගන්න:

ඔබගේ දියණිය  සමඟ ගුණාත්මක කාලයක් ගත කිරීමෙන් ඔබට ඇය හොදින් වටහා ගැනීමට උපකාර වනු ඇත. ඇත්ත වශයෙන්ම, ප්‍රතිවිරුද්ධ ලිංගිකත්වය සමග පළමු සැබෑ අන්තර්කියා කිරීමට ඔබ ඇයගේ මගපෙන්වන්නා වේ.

එමනිසා මුහුණට මුහුණලා සම්බන්ධතා පැවැත්වීම මගින්  ඔබේ අදහස් ඇය හා බෙදාගැනීම මෙන්ම ඇයගේ අපේක්ෂාවන් බෙදාහදා ගැනීමට අනෙක් අතට ඔබට ඉඩ සලසයි.

ඇයගේ ජීවිතයේ සම්බන්ධතා හා පුරුෂයන් ගැන ධනාත්මක අදහස් ගොඩනඟා ගැනීමටද එය ඇයට සහාය වනු ඇත.

2. එය ඔවුන්ව ශක්තිමත් කරයි:

පියවරුන්ට දියණියකගේ පෞරුෂත්වයට බලපෑම් කල හැකිය.

ඇය සමඟ ජීවිතයේ තීරණාත්මක ගැටළු සාකච්ඡා කිරීම සඳහා පියා නිදහස් හා විශ්වාසයකින් යුක්තව  සිටීයි නම්, ඇය වඩාත් විශ්වාසදායී හා ස්වයං යැපෙන්නෙක් බවට පත්විය හැකිය.

ඇයගේ සිහින ඉටුකර  ගැනීමට  ඇයව දිරිගන්වන අතර, ඔබ ඇයට  සහාය වීමට සිටින බව ඇයට දැනගත හැකිය. මෙය ඔවුන්ගේ විශ්වාසය වැඩි දියුණු කරයි.

3. ඔබට ඉහල සීමා සැකසිය හැකිය:

ඔබගේ බිරිඳ සමඟ ඔබේ සම්බන්ධතාවයේ තත්වය ඔබගේ දරුවන්ට ලබාගන්නට අවැසි වේ. ඔබ ඉහල සීමාවන් පිහිටුවනවා නම් හා ඔබේ දියණියටත් එවැනිම වු ආදරය, ගෞරවය සපිරුණු සම්බන්ධතාවයක් අවැසි වෙනු ඇත.

Written by

theAsianparent