රසම රසයි, හරි පහසුයි, පොඩිත්තන්ට බටර් කේක්

lead image

පොඩ්ඩොත් එක්ක එකතු වෙලාම මේ රස බටර් කේක් එක ගෙදරදීම හදාගන්න.

ගෙදරදීම පොඩිත්තන් එක්ක එකතු වෙලාම පහසුවෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් බටර් කේක් රෙසිපියක්!


 

මෙම රසවත් රෙසිපිය ආසයි රසයි වීඩියෝ චැනලයෙන් උපටා ගත් එකකි.

Written by

Niloufer Perera