රසම රසයි, හරි පහසුයි, පොඩිත්තන්ට බටර් කේක්

පොඩ්ඩොත් එක්ක එකතු වෙලාම මේ රස බටර් කේක් එක ගෙදරදීම හදාගන්න.

ගෙදරදීම පොඩිත්තන් එක්ක එකතු වෙලාම පහසුවෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් බටර් කේක් රෙසිපියක්!


 

මෙම රසවත් රෙසිපිය ආසයි රසයි වීඩියෝ චැනලයෙන් උපටා ගත් එකකි.