මවකගෙන් ලිපියක්: බබාගේ කෑම එක විසිතුරු විලාසිතා වලින් පිළිගන්වන අම්මි කෙනෙක්

lead image

පුංචි දුවට පුතාට කන්න ආස හිතෙන විදිහේ විසිතුරු කෑම රටාවන් ඔබත් හදා දෙන්න.

බබාලට කෑම කැවීම දිනපතා රාජකාරි වලින් අම්මලාට අමාරුම කාර්යය යැයි කීවොත් බොහෝ අම්මලා එකඟ වනවා නියතයි. අද ඔබත් සමඟ බෙදා ගන්නේ අප සමඟ නිතරම නොයෙක් නිර්මාණශීලි අදහස් බෙදා ගන්න අම්මි කෙනෙක්ගේ තවත් අපුර්ව නිර්මාණයක්. පසුගිය දවසක ගෙදරදීම ක්ලේ හදා ගන්නා හැටි අපට කියා දුන් චමාලි මදනායක අද අපත් සමඟ බෙදා ගන්නේ බබාලට කෑම සදා දීමේදී නොයෙක් විසිතුරු ක්‍රම වලින් කෑම පිළිගැන්විය හැකි ආකාරයයි.   

චමාලිගේම වචන වලින් කියනවා නම් “කෑම කන්න හොර බබාලාට කවන්න පහසුම විදියක් තමයි ෆුඩ් ආට්.මම මගේ පුතාට පලතුරැ පිගාන සහ උදේ සහ දවල් කෑම පිගන් මෙවැනි පොඩි ලස්සනක් එක් කර දෙනවා.එයා හරිම කැමතියි මෙහෙම කන්න.ඉතිං ගොඩාක් බබාලා ඒකාකාර විදියට කන්න හරිම කම්මැලියි.මේ වගේ පොඩි උපක්‍රමයක් අම්මලා කරලා බලන්න, දරැවෝ කන අපුරැව.මම අත්දැකීමෙන් දන්නා දෙයක්.චූටි බබාලා ඉන්න අම්මලාත් කරලා බලන්‍න ඔයාලටම ආස හිතේවි”

බබාලට කෑම පිළිගන්වන්න පුළුවන් විසිතුරු ක්‍රම කිහිපයක්

src=https://lk admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/5/2017/07/collage 2.jpg මවකගෙන් ලිපියක්: බබාගේ කෑම එක විසිතුරු විලාසිතා වලින් පිළිගන්වන අම්මි කෙනෙක්

src=https://lk admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/5/2017/07/collage 3.jpg මවකගෙන් ලිපියක්: බබාගේ කෑම එක විසිතුරු විලාසිතා වලින් පිළිගන්වන අම්මි කෙනෙක්

src=https://lk admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/5/2017/07/collage 4.jpg මවකගෙන් ලිපියක්: බබාගේ කෑම එක විසිතුරු විලාසිතා වලින් පිළිගන්වන අම්මි කෙනෙක්

src=https://lk admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/5/2017/07/Food art 5.jpg මවකගෙන් ලිපියක්: බබාගේ කෑම එක විසිතුරු විලාසිතා වලින් පිළිගන්වන අම්මි කෙනෙක්

src=https://lk admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/5/2017/07/Food art 6.jpg මවකගෙන් ලිපියක්: බබාගේ කෑම එක විසිතුරු විලාසිතා වලින් පිළිගන්වන අම්මි කෙනෙක්

src=https://lk admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/5/2017/07/Food art 7.jpg මවකගෙන් ලිපියක්: බබාගේ කෑම එක විසිතුරු විලාසිතා වලින් පිළිගන්වන අම්මි කෙනෙක්

src=https://lk admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/5/2017/07/Food art 8.jpg මවකගෙන් ලිපියක්: බබාගේ කෑම එක විසිතුරු විලාසිතා වලින් පිළිගන්වන අම්මි කෙනෙක්

src=https://lk admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/5/2017/07/Food art 9.jpg මවකගෙන් ලිපියක්: බබාගේ කෑම එක විසිතුරු විලාසිතා වලින් පිළිගන්වන අම්මි කෙනෙක්

src=https://lk admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/5/2017/07/Food art 10.jpg මවකගෙන් ලිපියක්: බබාගේ කෑම එක විසිතුරු විලාසිතා වලින් පිළිගන්වන අම්මි කෙනෙක්

src=https://lk admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/5/2017/07/Food art 11.jpg මවකගෙන් ලිපියක්: බබාගේ කෑම එක විසිතුරු විලාසිතා වලින් පිළිගන්වන අම්මි කෙනෙක්

src=https://lk admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/5/2017/07/Food art 12.jpg මවකගෙන් ලිපියක්: බබාගේ කෑම එක විසිතුරු විලාසිතා වලින් පිළිගන්වන අම්මි කෙනෙක්

src=https://lk admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/5/2017/07/Food art 13.jpg මවකගෙන් ලිපියක්: බබාගේ කෑම එක විසිතුරු විලාසිතා වලින් පිළිගන්වන අම්මි කෙනෙක්

src=https://lk admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/5/2017/07/Food art 14.jpg මවකගෙන් ලිපියක්: බබාගේ කෑම එක විසිතුරු විලාසිතා වලින් පිළිගන්වන අම්මි කෙනෙක්  

src=https://lk admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/5/2017/07/Article 36 Media 1 250x333.jpg මවකගෙන් ලිපියක්: බබාගේ කෑම එක විසිතුරු විලාසිතා වලින් පිළිගන්වන අම්මි කෙනෙක්මේ සුන්දර විසිතුරු කෑම රටාවන් අපට එවූ චමාලිට ගොඩක්ම ස්තුතියි. මේ රටාවන් පහසුවෙන් හදා ගෙන ඔබේ දරුවා ඒවා රස විඳි හැටි අපට ලියා එවන්න.