ඔබේ කිරි කැටියාගේ දිව පිරිසිදු කරන්නේ කොහොමද?

lead image

පුංචි පැටියාගේ දිවේ සුදු තට්ටුවක් වැනි දෙයක් බැඳිලා තියෙනවද? එය පිරිසිදු කිරීම ගැන ඔබ නොදැනුවත්ද? එහෙනන් මේ video එක බලන්න:.

පුංචි පැටියාගේ දිවේ සුදු තට්ටුවක් වැනි දෙයක් බැඳිලා තියෙනවද? එය පිරිසිදු කිරීම ගැන ඔබ නොදැනුවත්ද? එහෙනන් මේ video එක බලන්න. 

*මතක තියාගන්න, බබාගේ දිව මෙසේ පිරිසිදු කරන විට: 

  • පළමුව ඔබේ අත් පිරිසිදු කරන්න.
  • පිරිසිදු ගෝස් හෝ කපු රෙදි කෑල්ලක් පාවිච්චි කරන්න. 

Written by

theAsianparent