ඔබේ කිරි කැටියාගේ දිව පිරිසිදු කරන්නේ කොහොමද?

ඔබේ කිරි කැටියාගේ දිව පිරිසිදු කරන්නේ කොහොමද?

පුංචි පැටියාගේ දිවේ සුදු තට්ටුවක් වැනි දෙයක් බැඳිලා තියෙනවද? එය පිරිසිදු කිරීම ගැන ඔබ නොදැනුවත්ද? එහෙනන් මේ video එක බලන්න:.

පුංචි පැටියාගේ දිවේ සුදු තට්ටුවක් වැනි දෙයක් බැඳිලා තියෙනවද? එය පිරිසිදු කිරීම ගැන ඔබ නොදැනුවත්ද? එහෙනන් මේ video එක බලන්න. 

*මතක තියාගන්න, බබාගේ දිව මෙසේ පිරිසිදු කරන විට: 

  • පළමුව ඔබේ අත් පිරිසිදු කරන්න.
  • පිරිසිදු ගෝස් හෝ කපු රෙදි කෑල්ලක් පාවිච්චි කරන්න.