පුතාට නම් 2018: චූටි පුතාට ‘න’ අකුරෙන් පටන්ගන්නා නමක් බලමුද?

පුතාට නම් 2018: චූටි පුතාට ‘න’ අකුරෙන් පටන්ගන්නා නමක් බලමුද?

අලුත උපන් පැටියා එන්නත් කලින් ඉඳලා අම්මිලා ගොඩක් උනන්දුවෙන් හොයන දෙයක් තමයි පුංචි පුතුට නමක්. ඉතින් මේ නම් ලැයිස්තුව ගැන ඔබේ අදහස් මොනවාද?

අලුත උපන් පැටියා එන්නත් කලින් ඉඳලා අම්මිලා ගොඩක් උනන්දුවෙන් හොයන දෙයක් තමයි පුතාට නම්. ඉතින් ඒ වැඩේ ලේසි කරන්නට තෝරාගත් අකුරකින් පටන් ගන්නා කාලයට ඔබින පුතාට නම් 2018 කිහිපයක් ඔබ වෙත ගෙන එන්නට අදහස් කළා.

පුතාට නම් 2018

බබාට නමක්

පුතාට නම් 2018: ‘න’ අකුරෙන්
 • නකුල
 • නකුල්
 • නඩිත්
 • නඩිශ්
 • නඩෙව්
 • නදුෂ
 • නඳුන්
 • නමිත්
 • නමිල
 • නවීන්
 • නවොඩ්
 • නවොත්
 • නවෝද්
 • නිකිත
 • නිකිත්
 • නිකිල
 • නිකිල්
 • නිකිල්
 • නිකෙශ්
 • නිතික්
 • නිතින්
 • නිතිල
 • නිදුක්
 • නිදුත්ය
 • නිමෝද්
 • නිම්න
 • නිම්නාද
 • නිම්සඩු
 • නිම්තක
 • නිම්සර
 • නිරාෂ
 • නිර්මිත
 • නිර්වන්
 • නිලුපුල්
 • නිලුෂ
 • නිල්නෙත්
 • නිල්හාන්
 • නිවේන්
 • නිශල්
 • නිශික
 • නිශිත
 • නිශිත්
 • නිශු
 • නිශූක
 • නිෂාන්
 • නිෂිල
 • නිසංසල
 • නිසල්
 • නිසිත්
 • නිහර
 • නිහිඩුල
 • නීතික
 • නුඩම්වින්
 • නුවනෙත්
 • නුවන්ග
 • නුශු
 • නෙතන්
 • නෙතරු
 • නෙතුක
 • නෙතුජ
 • නෙතුන්
 • නෙතුම්
 • නෙතුල
 • නෙතුල්
 • නෙත්නල්
 • නෙත්මික
 • නෙත්මින
 • නෙත්මින
 • නෙත්සර
 • නෙත්සිලු
 • නෙනුල
 • නෙමික
 • නෙමින්
 • නෙවන්
 • නෙශන්
 • නෙහන්ස
 • නෙහාල්

අපගේම ආදරණිය පාඨකයින්ගේ අදහස් යෝජනා අනුසාරයෙන් එකට කැටි කොට පිරිනමන මේ අලංකාර නම් වලට අමතරව වෙනත් පුතාට නම් තිබේ නම් පාඨක මව්පියන් හා බෙදාගන්නට අපට ඒ නම් එවන්න.

Written by

Niloufer Perera