කරවිල කන්න හොර බබාලට කරවිල කවාගන්න: රසම රස කරවිල චිප්ස්

කරවිල කන්න හොර බබාලට කරවිල කවාගන්න: රසම රස කරවිල චිප්ස්

බබාලට කරවිල ඉතා ගුණ වුවත් කන්නේ නැති එකයි ගැටලුව. හැබැයි කරවිල කන්න හොර පොඩ්ඩන්ට මේ විධියට හදල දෙන කරවිල නම් තවත් ඉල්ල ඉල්ලා කාවි.

බබාලට කරවිල වලින් ඇති ගුණය මෙතෙකැයි කියන්නට බැහැ. වැඩිහිටියන්ටත් එහෙමයි. 

කරවිල කන්න හොර පොඩ්ඩන්ට මේ විධියට හදල දෙන කරවිල නම් තවත් ඉල්ල ඉල්ලා කාවි.

 

Any views or opinions expressed in this article are personal and belong solely to the author; and do not represent those of theAsianparent or its clients.

Written by

Niloufer Perera

කතන්දර ලිපි