බිත්තරයක් උයලා දෙමුද?

lead image

මේකත් රසවත් ආහාරයක්. හැමදාම එකම විදියට බිත්තර දෙනවාට වඩා මේකත් උත්සහ කරලා බලන්න.

මේකත් රසවත් ආහාරයක්. හැමදාම එකම විදියට බිත්තර දෙනවාට වඩා මේකත් උත්සහ කරලා බලන්න.

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

තම්බපු බිත්තර 01

පොල්කිරි

ලියාගත් ලූණු, කරපිංචා

උම්බලකඩ ටිකක්

තුනපහ

කහ

රස අනුව ලූණු

සාදන ක්‍රමය

• පොල්කිරි ටික භාජනයකට දමා එයට කහ තුනපහ දමා හොදින් පිස ගන්න.

•දැන් එයට බිත්තරය දමන්න

• ඉන්පසු ඒ මතට ලියාගත් ලූණු ,කරපිංචා,උම්බලකඩ හා රස අනුව  යොදන්න.

• දැන් කරි එක හොදින් හින්දා ගන්න.

ඔබට රසවත් බිත්තර කරි එකක් ලැබේවි. මේවත් එක්ක පොඩ්ඩාට බත් කන්න කැමති වේවි.