මව්කිරි දුන්න හැම අම්මා කෙනෙක්ටම උපහාරයක් වේවා...

lead image

බබාගෙන් අම්මිට ආදරණීය පණිවිඩයක්...

මව්කිරි දීම

බබාගෙන් අම්මිට ආදරණීය පණිවිඩයක්, මව්කිරි දීම ගැන. මේ පුංචි හිතටත් සවන් දෙන්න...

අපමණ දුකක් විදලා මා මෙලොවට බිහිකොට

ලෙය කිරි කරලා මට ආදරයෙන් පොවන කොට

මව්ගේ ළමැද කිරි බර වී පිරිපුන් විය මා නමට

මව්කිරි වුනි දිව බොජුනක් මගේ පොඩි කුසට

 

මාස හයක් තිස්සේ පැය විසි හතර පුරාවට

අහිතක්  නැතුව ලෙය කිරි කර පොවා  මට

ඔබගේ ලේ මස් ඇට දියවෙලා යන   කොට

මතකයි නිකැලැල් හිනාවක් වැඩි හැටි ඔය මුහුණට

 

තබනා  විටදී මුල්  බත් කට මගේ මුවට

මව්කිරි  ටික වැරදුනේ  නැහැ  ඒ අතරට

කොතැනත්  මා කිරි  ඉල්ලා  අඩන  විට

විලියක් නොබලා  ඔබ  කිරි දුන්නයි මට

 

කුසගිනි විටදී එය අහරක් විය මා කුසට

ඔසුවක් විය එය මගේ ලෙඩ වු ගත සිතට

තුරුලේ මා සනසා සුව සිහින පෙනෙන කොට

උණුසුමයි අම්මේ ඔබේ ළමැද හැමදාම මට

 

රුව ගැන සිතා මව්කිරි නොදෙනා ලදුන් අතරට

අම්මේ ඔබ දෙව් ලියකි හැර වු ලෙය කිරට

ලංවී තුරුලු වී  ආදරයෙන් අම්මාගේ  හදවතට

හෙව්වේ කිරි පමණක් නොවේ අම්මේ මා රසට

 

ගැහෙනා මව්ගේ හදවතේ ආදරයේ රිද්මයට

හිස තියාන ළමැදේ මං ඇහුවේ ඇති ආදරයයි මට

මව්කිරි පොදක් තෙමනා විට මගේ පුංචි කට

දැනුනා අම්මේ ඔබේ ආදරේ  මහ මෙරක් තරමට

 

app info
get app banner