අනේ අපිට පාර පනින්න ඉඩ දෙන්න!

lead image

"පාර පනින්න අවස්ථාවක් එනකම් සුදු ඉරි ලග බලා ඉන්න මිනිස්සු ඔබ දැක ඇති නේද? ඔබ ඔවුන්ට අවස්ථාවක් නොදී වේගයෙන් රිය පදවා ගිය අයුරු සිහිගන්වන්න."

පාර පනින්න අවස්ථාවක් එනකම් සුදු ඉරි ලග බලා ඉන්න මිනිස්සු ඔබ දැක ඇති නේද? ඔබ ඔවුන්ට අවස්ථාවක් නොදී වේගයෙන් රිය පදවා ගිය අයුරු සිහිගන්වන්න.

ඒ මිනිසුන් අතර ගැබිණි මව්වරුන්, කුඩාදරුවන් හා වයසක කොච්චර ඉන්න ඇතිද? සමහර විට ආබාධිත එහෙම නැත්තම් රෝග වලින් පෙලෙන්නන් කොච්චර ඉන්න ඇතිද?

සමහර විට ඔවුන්ව  මහමඟදී දරන්න බැරි අව්වේ , වැස්සේ පීඩා විදින්නට ඉඩ හරිමින් පාර පනින්න එකම එක අවස්ථාවක් නොදී ඔබ රිය පැදයනවා විය හැකිය.

ඔබ ඉතාම හදිසි අවස්ථාවක නම් එයට කරන්න දෙයක් නැත. නමුත් බොහොමයක් එසේ පාර පනින්නට අවස්ථාවක් නොදී ගොස් එකතු වන්නේ වාහන තදබදයට වීම ශෝචනීය කරුණකි.

• පදවන්නේ හිත්පිත් නැති රියක් වුවත් වාහනය පදවන ඔබ හදවතක් ඇති මනුශ්‍යයෙකි.

• සෑමවිටම සුදු ඉරි අසලදී සංවේදී වන්න.

• කිසිම විටෙක සුදු ඉරි අවහිර වන සේ වාහන තදබදයක දී වුවද වාහනය නවත්වා තබන්න එපා.

• සුදු ඉරි අසලදී වේගය අඩු කරන්න. හදිසි පාර පැනීමකදී වාහනය නතර කරගන්න සුදානමින් සිටින්න.

• සුදු ඉරි උඩදී වාහනය ඉස්සර කරන්න යන්න එපා.

• පාසැල් , රෝහල් අසල ඇති සුදු ඉදිරි වලදී වඩාත් සංවේදී වෙන්න.

• පාසැල් පටන් ගන්නා අවසාන වන වේලාවන් වල දරුවන්ට සෑමවිටම පාර පනින්න ඉඩ දෙන්න.

• සෑමවිටම මාර්ග නිතී පිලිපදින්න.