මුට්ට කිරිහොදි ඔබේ දරුවාට

මුට්ට කිරිහොදි ඔබේ දරුවාට

බිත්තර වලින් හදන රසවත් මුට්ට කරිය ඔබ දන්නවා නේද ? මෙය රසවත් ලෙස දරුවාට ගලපා ගන්නේ කෙසේද ?

බිත්තර වලින් හදන රසවත් මුට්ට කිරිහොදි ඔබ දන්නවා නේද ? මෙය රසවත් ලෙස දරුවාට ගලපා ගන්නේ කෙසේද ?

මුට්ට කිරිහොදි

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

බිත්තර 01

පොල්කිරි 

ලියාගත් ලූණු, කරපිංචා

තුනපහ 

කහ 

තෙල් 

රස අනුව ලූණු 

• මුලින්ම බිත්තර හොදින් තම්බා කටුව ඉවත් කර ගැඹුරු තෙලෙහි රන්වන් පාට වෙනතුරු බැදගන්න .

• දැන් භාජනයක් ලිප තබා එයට තෙල් ටිකක් දමා එයට ලියා ගත් ලුණු කරපිංචා එකතු කරන්න.

• තෙම්පරාදුව හොදින් සකස්වු පසු එයට පොල්කිරි හා ලුණු එක්කර හොදින් ඉදෙන්න දෙන්න.

• ඉන්පසු එයට බැදගත් බිත්තරය දෙකට කපා සකස් කල කරී එකට එය එකතු කරන්න.

දැන් අපේ මුට්ට කිරි හොද්ද ලෑස්තියි. බත්, පාන්, නුල්ඩස් එක්ක මෙය දරුවාගේ ආහාරයට දිය හැක.

 

කතන්දර ලිපි