ලස්සන දේදුනු බිස්කට් හදමුද?

ලස්සන දේදුනු බිස්කට් හදමුද?

රසම රසයි, හරිම ලස්සනයි, හදන්න පහසුයි! අද තේ වෙලාවට කන්න හදමුද?

රසම රසයි, හරිම ලස්සනයි, හදන්න පහසුයි! අද තේ වෙලාවට කන්න හදමුද?

(Video from Nestle Milkmaid)

Any views or opinions expressed in this article are personal and belong solely to the author; and do not represent those of theAsianparent or its clients.
කතන්දර ලිපි