ලස්සන දේදුනු බිස්කට් හදමුද?

ලස්සන දේදුනු බිස්කට් හදමුද?

රසම රසයි, හරිම ලස්සනයි, හදන්න පහසුයි! අද තේ වෙලාවට කන්න හදමුද?

රසම රසයි, හරිම ලස්සනයි, හදන්න පහසුයි! අද තේ වෙලාවට කන්න හදමුද?

(Video from Nestle Milkmaid)

කතන්දර ලිපි