ලස්සන දේදුනු බිස්කට් හදමුද?

lead image

රසම රසයි, හරිම ලස්සනයි, හදන්න පහසුයි! අද තේ වෙලාවට කන්න හදමුද?

රසම රසයි, හරිම ලස්සනයි, හදන්න පහසුයි! අද තේ වෙලාවට කන්න හදමුද?

(Video from Nestle Milkmaid)

Written by

theAsianparent