අනේ බබෝ චුට්ටක් හිනාවෙමුද?

අනේ බබෝ චුට්ටක් හිනාවෙමුද?

ලෝකේ ඉන්න තරහම බබාද, මේ පුංචි පැංචා? අපිනම් හිතන්නේ මෙයා හරිම darling කියලා!

ලෝකේ ඉන්න තරහම බබාද, මේ පුංචි පැංචා? අපිනම් හිතන්නේ මෙයා හරිම darling කියලා!

කතන්දර ලිපි