මේ පසුගිය 5 වසර ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රශ්ණ පත්‍ර එකතුව ඔබට අත්වැලක් පිණිසයි!

පසුගිය 5 වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාග ප්‍රශ්ණ පත්‍ර එකතුවක් ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කිරීම කාලෝචිත යැයි සිතුවේ, දරුවාගේ නව පාසැල්ව වසරට මෙය අත්වැලක් වන නිසාය. 

ළඟ එන නව වසරේ 5 වසරට පියමන් කරන පොඩිත්තා මුහුණ දෙන්නට සුදානම් වන 5 වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය ඔබගේත් දරුවාගේත් ජිවිතයේ තීරණාත්මක විභාගයක් වන්නට පිළිවෙන.  මේ නිසා පසුගිය 5 වසර ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රශ්ණ පත්‍ර එකතුවක් ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කිරීම කාලෝචිත යැයි සිතුවේ, දරුවාගේ නව පාසැල්ව වසරට මෙය අත්වැලක් වන නිසාය. 

5 වසරේ දරුවන්ගේ විභාගයට පෙර සුදානමක් ලෙස බොහෝ ප්‍රයෝජනවත් විය හැකි වටිනා අදහස් කිහිපයක්ද පසු ගිය දිනක පහ වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය ගැන ඔබ දැනගත යුතු වටිනා උපදෙස් නවයක් ලිපිය තුලින් අප ඉදිරිපත් කළෙමු.

පසුගිය 5 වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාග ප්‍රශ්ණ පත්‍ර එකතුව

5 වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාග ප්‍රශ්ණ පත්‍ර එකතුව - 2016

5 වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාග ප්‍රශ්ණ පත්‍ර එකතුව - 2015

5 වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාග ප්‍රශ්ණ පත්‍ර එකතුව - 2014

ඉතින් මෙම 5 වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාග ප්‍රශ්ණ පත්‍ර එකතුවත් ඔබට එලෙසින්ම ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇතැයි විශ්වාස කරමු.