ප්‍රශ්ණ පත්‍රයක්: ඔබට සතුටින් ජීවත් වීමට අවශ්‍යද?

ප්‍රශ්ණ පත්‍රයක්: ඔබට සතුටින් ජීවත් වීමට අවශ්‍යද?

විවාහය කියන්නේ ඉබේටම සාර්ථක වන්නක් නොවේ. ජිවිතයේ අන් සැම දෙයක් සේම විවාහය වෙනුවෙන්ද සහකරුවන් ඇපකැප වී ආදරයෙන්, අවබෝධයෙන් හා ඉවසීමෙන් ක්‍රියා කල යුතුයි.

විවාහය කියන්නේ ඉබේටම සාර්ථක වන්නක් නොවේ. ජිවිතයේ අන් සැම දෙයක් සේම විවාහය වෙනුවෙන්ද සහකරුවන් ඇපකැප වී ආදරයෙන්, අවබෝධයෙන් හා ඉවසීමෙන් ක්‍රියා කල යුතුයි.

ඇතැම් විට ඒකාකාරී ලෙස ගලා යන විවාහ ජීවිතයේ සාර්ථක අසාර්ථක බව ගැන තැකීමක් නොකර ඇති වන සුළු සුළු ගැටුම් විසඳා නොගෙන ඉදිරියට යාමෙන් විවාහ දෙකඩ වන ස්ථානයටම ලංවන්නේ සහකරුවන් පවා නොදනුවත්වමයි.

ඉතින් අපගේ ආදරණිය පාඨකයෙක් හා ශ්‍රී ලංකන් මම්ස් සමුහයේ සාමාජිකාවක් වන අයේෂා චතුරාණි සිරිබද්දන විසින් සපයන ලද පිළිතුරු පැන් සංග්‍රහයක් ආශ්‍රයෙන් ඔබ වෙත මේ අගනා ක්‍රියාකාරකම ගෙන එන්නේ ඔබගේ විවාහයේ ශක්තිමත් බව ගැන ඔබට හොඳ අදහසක් ලබා දීමටයි.

මේ වටිනා ප්‍රශ්ණ පත්‍රය ඔබ වෙනුවෙන අපට යොමු කළ අයේෂා වෙත නැවතත් අපගේ අදර ස්තුතිය පුද කරමු.

ප්‍රශ්ණ පත්‍රයක්: ඔබට සතුටින් ජීවත් වීමට අවශ්‍යද?

අයේෂා චතුරාණි සිරිබද්දන

Written by

Niloufer Perera