ලස්සන සුභ පැතුම් කාඩ් පතක් ගෙදරදීම හදා ගන්න

ලස්සන සුභ පැතුම් කාඩ් පතක් ගෙදරදීම හදා ගන්න

ඔබටත් ඔබේ දරුවා සමඟ එක්ව කල හැකි සුන්දර අත්කම්. මේ ලස්සන කාඩ් පත ගෙදරදීම් හදා ගන්න

මේ Blossom වෙතින් ගෙනෙන ඔබට හෝ ඔබේ දරුවාට පහසුවෙන් විශේෂ අවස්ථා සඳහා හෝ විශේෂ පුද්ගලයින් සඳහා ගෙදරදීම හදා ගත හැකි සුභ පැතුම් පතක් .

https://www.facebook.com/FirstMediaBlossom/videos/10155322464069586/

ලස්සනම ලස්සන සුභ පැතුම් පතක් හදා ගනිමු

Written by

Niloufer Perera

කතන්දර ලිපි