අම්මා දරුවා වෙනුවෙන් කියු සෙත් කවිය

අම්මා දරුවා වෙනුවෙන් කියු සෙත් කවිය

අම්මා කෙනෙක් තම දරුවා වෙනුවෙන් කැපවෙන්නේ ඒ දරුගැබ කුස දරාගත්ත දවසේ ඉදන්. ඒ කිසිම ලාභ ප්‍රයෝජනයක් වෙනුවෙන් නම් නොවේ ඒ ඇයගේ මව් හදවතින් ගලන ආදරය නිසාවෙනි.

අම්මා කෙනෙක් තම දරුවා වෙනුවෙන් කැපවෙන්නේ ඒ දරුගැබ කුස දරාගත්ත දවසේ ඉදන්. ඒ කිසිම ලාභ ප්‍රයෝජනයක් වෙනුවෙන් නම් නොවේ ඒ ඇයගේ මව් හදවතින් ගලන ආදරය නිසාවෙනි. අම්මා දරුවා වෙනුවෙන් කියු සෙත් කවිය ඒ ආදරය පෙන්නුම් කරයි. 

අම්මා දරුවා වෙනුවෙන් කියු සෙත් කවිය

පත්තිනි දෙවි බැල්ම මගේ ගැබ වෙත වැටේවා

තිස්තුන් කෝටියක් දෙවිවරු මගේ ගැබ රැකදේවා

ලෙඩ දුක් දුරු වී මගේ ගැබ සුවපත් වේවා

නියමිත දිනට මගේ  දරුවා සුවසේ බිහි වේවා

කුස තුල සිටින දරුවා නිරෝගී වේවා

අඩුවක් නැතිව සුවසේ පිරිපුන් වේවා

නිසි පෝෂණය ගෙන සවිමත් වේවා

ගුණවත් නැණවත් දරුවෙකු වී බිහිවේවා

දරු සෙනෙහසින්  මගේ හිත  සංසුන් වේවා

ලේ කිරි වී මගේ දරුවාගේ කුසගිනි නිවේවා

මගේ ඇස් දෙක මතින් නිදිමත බැහැර  වේවා

කිරි කැටි පැටියා මගේ උණුහුමේ සැනසේවා

දරුවාට නැණස දෙන්නට මට නුවණක් ඇති වේවා

දරුවාට සවිය දෙන්න මගේ සවිබල ගිලිහේවා

දරුවාට සැපත දෙන්න මගේ කාලය වැය වේවා

මගේ දිවියම දරුවා වෙනුවෙන්  කැප වේවා

 

කතන්දර ලිපි