ළමා ඇඳුම් මෝස්‌තර: කුමර කුමරියන් සේ චූටි පැටියාව හැඩ කරගන්න

lead image

අදමේ ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ පුංචි කුමර කුමරියන්ට විවිධ උත්සව අවස්ථා සඳහා කදිම ළමා ඇඳුම් මෝස්‌තර කිහිපයක්. මොවුන් මේ මෝස්‌තර වලින් හැඩ කර අපටත් ඡායාරූපයක් එවන්න.

සමනළ සමනළියන් වගේ ලස්සන අපේ පුංචි දූ පුතුන්ට ලස්සන ලස්සන ඇඳුම් අන්දවන්න දෙමව්පියන් උත්සුක වනවා.

අද ඔබ වෙත ගෙනෙන්නේ මේ පුංචි කුමාර කුමරියන්ට විවිධ උත්සව අවස්ථා සඳහා කදිම විලාසිතා කිහිපයක්.

චූටි දෝණිට විවිධ අවස්ථා සඳහා ඔබින අගනා ළමා ඇඳුම් මෝස්‌තර

1. සාමාන්‍ය කාලගුණයක් පවතින දවසක ගමනක් බිමනක් සඳහා චූටි දෝණිට කදිම මෝස්‌තර කිහිපයක්:-

src=https://lk admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/5/2018/01/Girl casual Md5.png ළමා ඇඳුම් මෝස්‌තර: කුමර කුමරියන් සේ චූටි පැටියාව හැඩ කරගන්න

2. විශේෂ අවස්ථාවකට, නෑ හිතවතෙක් බැහැදැකීමට ආදිය සුදුසු චූටි දෝණිට කදිම මෝස්‌තර කිහිපයක්

src=https://lk admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/5/2018/01/Girl casual Md1.png ළමා ඇඳුම් මෝස්‌තර: කුමර කුමරියන් සේ චූටි පැටියාව හැඩ කරගන්න

3. මංගල උත්සවයක් සඳහා චූටි දෝණිට කදිම ළමා ඇඳුම් මෝස්‌තර කිහිපයක්

src=https://lk admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/5/2018/01/Girl party Md1.png ළමා ඇඳුම් මෝස්‌තර: කුමර කුමරියන් සේ චූටි පැටියාව හැඩ කරගන්න

චූටි පුතාට විවිධ අවස්ථා සඳහා ඔබින අගනා ළමා ඇඳුම් මෝස්‌තර

1. සාමාන්‍ය කාලගුණයක් පවතින දවසක ගමනක් බිමනක් සඳහා චූටි පුතාට කදිම මෝස්‌තර කිහිපයක්

 

src=https://lk admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/5/2018/01/Baby Boy Casual 2.png ළමා ඇඳුම් මෝස්‌තර: කුමර කුමරියන් සේ චූටි පැටියාව හැඩ කරගන්න

2. විශේෂ අවස්ථාවකට, නෑ හිතවතෙක් බැහැදැකීමට ආදිය සුදුසු චූටි පුතාට ඇඳුම් මෝස්‌තර කිහිපයක්

src=https://lk admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/5/2018/01/Boy casual Md1.png ළමා ඇඳුම් මෝස්‌තර: කුමර කුමරියන් සේ චූටි පැටියාව හැඩ කරගන්න

3 මංගල උත්සවයක් සඳහා චූටි පුතුට කදිම මෝස්‌තර කිහිපයක්

src=https://lk admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/5/2018/01/Boy casual Md2.png ළමා ඇඳුම් මෝස්‌තර: කුමර කුමරියන් සේ චූටි පැටියාව හැඩ කරගන්න

ඉතින් මේ විලාසිතා වලින් හැඩ වුනු චූටි පැටවුන්ගේ අගනා ඡායාරූප දැකගන්න අප ගොඩක් කැමැත්තෙන් ඉන්නවා.