ළමා කතා: උඩඟු හිවලාගේ කතාව

ඉතින් ඔබේ පැටියා මෙවන් ළමා කතා ගොඩක් රස විඳිනවා කියා අප විශ්වාස කරනවා. මෙවැනි තවත් කතන්දර වලට ඔබ කැමති නම් අපව දැනුවත් කරන්න, දරුවන්ට කියවිය හැකි තවත් ලස්සන කතන්දර ඔබ වෙත ගෙන එන්නට බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නවා.

ළමා කතා: උඩඟු හිවලාගේ කතාව

පොඩිත්තෝ නින්දට යවන්නට කලින් කියවන්නට පුළුවන් රසවත් ළමා කතා පල කරන්නට කියා අප ආදරණිය පාඨක මාපියවරුන් නොයෙක් අවස්ථා වලදී අපෙන් ඉල්ලා සිටියා. ඉතින් අද ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ sinhalastoriesforkids.weebly.com වෙබ් අඩවියෙන් උපුටාගත් රසවත් ළමා කතා වක් - උඩඟු හිවලාගේ කතාව.

 

ළමා කතා

 

පොඩිත්තෝ නින්දට යවන්නට කලින් කියවන්නට පුළුවන් රසවත් ළමා කතා පල කරන්නට කියා අප ආදරණිය පාඨක මාපියවරුන් නොයෙක් අවස්ථා වලදී අපෙන් ඉල්ලා සිටියා. ඉතින් අද ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ sinhalastoriesforkids.weebly.com වෙබ් අඩවියෙන් උපුටාගත් රසවත් ළමා කතාවක්.

ඉතින් ඔබේ පැ මෙවන් ළමා කතා ගොඩක් රස විඳිනවා කියා අප විශ්වාස කරනවා.  මෙවැනි තවත් කතන්දර වලට ඔබ කැමති නම් අපව දැනුවත් කරන්න, දරුවන්ට කියවිය හැකි තවත් ලස්සන කතන්දර ඔබ වෙත ගෙන එන්නට බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නවා.