මම රැකියාවක් කරන ආදරණීය දුවෙක් හා පුතෙක් ලද අම්මා කෙනෙක්. ඔබ වෙනුවෙන් කථා,කවි හා ලිපි ලිවීම මාගේ සමාජිය කාර්‍යභාරය ලෙස මම සලකමි.