සිතුවිලි මාව නිතරම ලියන්න යොමු කළා. හැම රචනයකම මුල මට ඇත්තේ සිතුවිලි සාගරයක්. ඒ නිසා මම ලියනවට වඩා හිතන්න කැමතියි. සිතුවිලි අවසානයේ මගේ වෘත්තිය වෙනකන් ආවා. හිතන්න ලැබෙන හැම ඉඩකම සිතුවිලි ගැන සොයමින් දරුවන්ගේ ලෝකය ගැන දකින්න මං කැමති වෙන්නත් ඒක එක හේතුවක් වෙන්න ඇති.