අධ්‍යාපනය

අධ්‍යාපනය

අධ්‍යාපනය කොටසින් මුල් ළමාවියේ අධ්‍යාපනය (early childhood education) සිට, මාර්ගෝපදේශ අධ්‍යාපනය ඔබට ගෙන එමු. තවද අධ්‍යාපන කෙටි ක්‍රම ඉඟි සහ ප්‍රවෘත්ති ලිපි සමඟ අවශ්‍ය මූලික ලිපි මාලාවක්ද ඔබට ගෙන එමු. මුල් ළමාවියේ අධ්‍යාපනය (early childhood education), පෙර පාසැල් (preschool) අධ්‍යාපනය ගැන පුවත් සහ විස්තර. ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය (primary school), ද්විතීක අධ්‍යාපනය (secondary school) ගැන දැනුවත් කිරීම් රැසක්. විශේෂ අවශ්‍යතා සඳහා අධ්‍යාපනය (special needs education) ඇතුළු පාසැල්, පාසල් අධ්‍යාපනික විශ්ලේෂණ (syllabus), කෙටි ක්‍රම (study tips) ආදිය පිලිබඳ තොරතුරු රැසක්ද මෙතනින්.
STEM ක්‍රමය යනු පැරණි කතාවක්, ඔබ STEAM ඉගෙනීම ගැන අසා තිබේද?
බබාගේ ගණිත දැනුම ඉහළ නැංවිය හැකි උපක්‍රම  9 ක්
ඔබ ලවා එකම පොත කියවා ගන්නට දරුවා කැමති ඇයි කියලා දන්නවාද?
21 වන සියවසේ රැකියා සඳහා ඔබේ දරුවා සූදානම්ද?
රජයේ සියලු පාසල්වල පළමු වාර විභාගය නොපැවැත්වීමට තීරණයක්
මුල් ගණිත කුසලතා වර්ධනය කිරීමට ඔබේ දරුවාට උදව් කරන්නට සුපිරි ගණිත ක්‍රම
ලංකාවේ දරුවන්ට ලැබෙන රජයේ සහන ගැන ඔබ ප්‍රමාණවත් ලෙස දැනුවත්ද?
8 Kinds Of Intelligence That Mums And Dads Need To Be Aware Of!
“Let Your Kids Use Sharp Knives And Hot Stoves”
පෙර පාසල් යාමට කලින් දරුවන්ට හුරු කළ යුතු දේවල් 15
The Benefits Of Being Older Dads? They Have Smarter Sons, Study Says
සිංගප්පූරු ගණිත ක්‍රමයත් ලොව පුරා මෙපමණ ප්‍රචලිත වන්නේ ඇයි?