පෙර පාසැල්

පෙර පාසැල්

දරුවාගේ පෙරපාසල් ජීවිතය (preschool)කියන්නේ මුල්ම අයන්න ආයන්න ඉගෙනගන්න දරුවාගේ අධ්‍යාපනික ජිවිතයේ මූලික පියවරයි. මෙහි අඩංගු ලිපි යනු පෙර පාසැල් පෙර පාසල් දරුවන්ට සුදුසු ක්‍රියාකාරකම් (preschool activities), සෞඛ්‍ය පුරුදු (good health), අධ්‍යාපන ක්‍රමවේද (education), ආශ්‍රිත ලිපි.