විශේෂ අවශ්‍යතා සඳහා අධ්‍යාපනය

විශේෂ අවශ්‍යතා සඳහා අධ්‍යාපනය

විශේෂ අවශ්‍යතා සඳහා අධ්‍යාපනය විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත දරුවන් හඳුනාගැනීම (special needs children), ඔවුන් තේරුම් ගැනීම, විෂය නිර්දේශ, විශේෂ කුසලතා, විශේෂ ගුරු දෙගුරුන් (special needs teachers) ආදිය ගැන ලිපි