රස ගුණ පිරි හරිම පහසු කුකුල් මස් බත්
බබාගේ කෑම විසිතුරු මල් රටා වලින් පිළිගන්වන්න