පිටිකිරි දීම

පිටිකිරි දීම

පිටිකිරි දීම පිටිකිරි හඳුන්වා දීම (introducing formula), පිටිකිරි වලගුණ අගුණ සහ පිටිකිරි වලට අදාළ නොයෙක් විස්තර