දරුවාගේ වයස අනුව මව්කිරි දොවාගෙන ගබඩා කරගන්නේ මෙහෙමයි
මව්කිරි දොවා ගැනීමේදී හා අසුරා තිබීමේදී සිදු වන අත්වැරදි