ලහි ලහියේ සුදානම් වෙන රාමසාන් කෑම මේසය
රාමසාන් කාලය ගැන රසවත් කරුණු කිහිපයක් සමඟ ඔබ සැමට සුභ රාමසාන් මංගල්‍යයක් වේවා!