තරඟ සහ ප්‍රවර්ධන

තරඟ සහ ප්‍රවර්ධන

තරඟ සහ ප්‍රවර්ධන තරඟ සහ ප්‍රවර්ධන පාඨකයන් වෙනුවෙන් පවත්වන තරඟ (competitions), ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන්, නොමිළේ තෑගි (free gifts), විශේෂ පාඨක දැනුවත් කිරීම් ආශ්‍රිත ලිපි