ගෙදර සුරතලා නිසා ඔබේ දරුවා හුඟක් හොඳට හැදී වැඩේවි
ඔබේ සුරතල් බල්ලට බබාව ලෙව කන්න දෙන්න එපා