මූල්‍ය

මූල්‍ය

මූල්‍ය නිවසේ අයවැය (household budget), මුදල් ඉතිරි කිරීම (saving), රක්ෂණ (insurance), ආයෝජනය, ස්වයංරැකියා (self employment), කුසලතාපුර්ව රැකියා, නිවසේ සිට මුදල් ඉපයීම (working from home) ආදිය ගැන ලිපි.