ඇඳිරි නීති සමයේ ගෙදරට වෙලා අමතර මුදලක් උපයාගන්නට අපූරු ක්‍රම 8ක්
පැය ගනන් කාලය හා දහස් ගණන් මුදල් ඉතිරි කර ගන්න සුපිරි ක්‍රමයක්