ඉන්දියානු සුරූපිනියන්ගේ රුව ඔප් නංවන ලස්සන වීමේ රහස් 15 ක්
ස්වාභාවිකව ඔබේ හිස කෙස් වර්ණ ගන්වන්න ක්‍රම 7 ක්
ගෙදරදීම හදා ගන්න පුළුවන් ස්වභාවික ෆේස් පැක් 9ක්
ඔබේ වියළි හා හානි වු කෙස් කළඹට නිවසේදි කල හැකි සත්කාර 13 ක්
මුහුණේ අනවශ්‍ය රෝම ඉවත් කල හැකි ‌වේදනාව අඩු ක්‍රම 9  ක්
නිවසට වී ඉන්න ගමන් ඇහි බැමි හැඩ කර ගනිමුද?
වැඩ්ඩෙක් වගේ ගෙදරදීම ඔබේ කොණ්ඩය ලස්සනට කපාගන්නේ මෙහෙමයි!
හිසකෙස් හරියට යනවා නේද? මෙන්න ‌හේතු 7ක්
අලුත් අම්මාගේ ලස්සන වැඩි කරන්න ස්වභාවික සත්කාර 8 ක්
වයසට වඩා වැඩි වයසක් පෙන්වන මේ මේක්අප් වැරදි 7 ඔබත් කරනවාද? බලන්න
සම රැලි වැටීම වළවක්වන්න සහතික කල ක්‍රම 8ක්
මුහුණට ලස්සන දෙන්න මී පැණි කරන විස්කම් 9 ක්