දරුවාගේ නින්ද

දරුවාගේ නින්ද සම්බන්ධයෙන් දෙමාපියන් දැනගත යුතු සියලු දේ.   දරුවාගේ නින්ද සම්බන්ධයෙන් දෙමාපියන් දැනගත යුතු සියලු දේ මෙතැනින් දැනගන්න ඔබේ දරුවාට සුව නින්දක් සලසන්න ඔබට දැන් පුළුවන් වේවි

දරුවා රෑ මැද්දේ නපුරු සිහින වලින් අවදි වනවාද? ඔබ ඊට කල යුත්තේ කුමක්ද?
තත්පර කිහිපයකින් පැටියා නින්දට යවන මේ තාත්තා කරන පුංචි ශබ්දය ගැන දැනගන්න
නළවගන්න අමාරු බබාලව නළවගන්න මේ ක්‍රම අනුගමනය කර බලන්න
ළදරු නින්ද: සුව සනීපෙන් දරුවා නිදි කරන්න පිළියම් 11 ක්
දරුවන් ඉක්මනට නින්දට යැවීම ඔබටත් වැදගත් වන්නේ ඇයි?
"අම්මි මම තව ටිකක් ඇහැරිලා ඉන්නද?" ඔබ මීට "එපා" කිව යුතු ඇයි?
තනිවම ඇඳක දරුවට නිදාගන්න පුරුදු කරන්නේ මෙහෙමයි