දරුවාගේ නින්ද

දරුවාගේ නින්ද

මුල් ළමා අවදියේ දරුවාගේ නින්ද සම්බන්ධයෙන් දෙමාපියන් දැනගත යුතු සියලු දේ. මුල් ළමා අවදියේ  දරුවාගේ නින්ද සම්බන්ධයෙන් දෙමාපියන් දැනගත යුතු සියලු දේ මෙතැනින් දැනගන්න. ඔබේ දරුවාට සුව නින්දක් සලසන්න ඔබට දැන් පුළුවන් වේවි. දරුවාගේ ආහාර පාන හා සමානවම හරි නින්දක් ලැබීමද ඉතාමත්ම වැදගත්.