දරුවාගේ වයස් සහ සංධිස්ථාන

දරුවාගේ වයස් සහ සංධිස්ථාන පියවරෙන් පියවර, සතියෙන් සතිය ඔබේ අලුත උපන් බිළිඳාගේ සංවර්ධනය පිලිබඳ ලිපි. දරුවාගේ වර්ධනය ගැන (child development) දැනුවත් වන්න. ළදරු අවදිය (newborn), මුල් ළමා අවදිය (toddlers), පෙර පාසැල් අවදිය (preschoolers), ළමා අවදිය (primary schoolers), නව යොවුන් අවදිය ගැන ලිපි. (teenagers) එමෙන්ම දරුවාගේ නින්ද (sleep), potty training, විනය හැසිරවීම (discipline) ආදිය ගැන ලිපි දහස් ගණනක්.
අවුරුදු 05 මාස 11 පෙර පාසැල් ළමා සංවර්ධනය
අවුරුදු 05 මාස 10 පෙර පාසැල් ළමා සංවර්ධනය
අවුරුදු 05 මාස 09 පෙර පාසැල් ළමා සංවර්ධනය
අවුරුදු 05 මාස 08 පෙර පාසැල් ළමා සංවර්ධනය
අවුරුදු 05 මාස 07 පෙර පාසැල් ළමා සංවර්ධනය
අවුරුදු 05 මාස 06 පෙර පාසැල් ළමා සංවර්ධනය
අවුරුදු 05 මාස 05 පෙර පාසැල් ළමා සංවර්ධනය
අවුරුදු 05 මාස 04 පෙර පාසැල් ළමා සංවර්ධනය
අවුරුදු 05 මාස 03 පෙර පාසැල් ළමා සංවර්ධනය
අවුරුදු 05 මාස 02 පෙර පාසැල් ළමා සංවර්ධනය
අවුරුදු 05 මාස 01 පෙර පාසැල් ළමා සංවර්ධනය
අවුරුදු 05 පෙර පාසැල් ළමා සංවර්ධනය