දරුවාගේ වයස් සහ සංධිස්ථාන

දරුවාගේ වයස් සහ සංධිස්ථාන

දරුවාගේ වයස් සහ සංධිස්ථාන පියවරෙන් පියවර, සතියෙන් සතිය ඔබේ අලුත උපන් බිළිඳාගේ සංවර්ධනය පිලිබඳ ලිපි. දරුවාගේ වර්ධනය ගැන (child development) දැනුවත් වන්න. ළදරු අවදිය (newborn), මුල් ළමා අවදිය (toddlers), පෙර පාසැල් අවදිය (preschoolers), ළමා අවදිය (primary schoolers), නව යොවුන් අවදිය ගැන ලිපි. (teenagers) එමෙන්ම දරුවාගේ නින්ද (sleep), potty training, විනය හැසිරවීම (discipline) ආදිය ගැන ලිපි දහස් ගණනක්.
දරුවන්ට ඉංග්‍රීසි උගන්වමු: ආකර්ෂණීය ප්‍රතිඵල සඳහා ප්‍රබල උපායමාර්ග 3ක්
බබාගේ බුද්ධි වර්ධනයට මනෝ විද්‍යාත්මක සහ ප්‍රායෝගික ක්‍රමවේදයක්
දරුවාගේ වයස අනුව අවශ්‍ය නින්ද සහ වර්ධනයට බලපෑම
ළමා බුද්ධි වර්ධනයට සෙල්ලම් කිරීමෙන් ලැබෙන වාසි 9
වයස අවුරුද්දේ සිට අවුරුදු හය දක්වා මාසයෙන් මාසය දරුවාගේ වර්ධනය
ගැහැනු දරුවන් වයසට කලින් මල්වර වන්නේ ඇයි?
උපතේ සිට මාස 12 දක්වා දුවගේ හා පුතා‌ගේ වර්ධනය පෙන්වන වර්ධන සටහනක්
Learn The Many Benefits Of An Early Bedtime For Your Kids
දරුවාගේ බුද්ධිය වර්ධනය කළ හැකි විද්‍යාත්මකව තහවුරු කළ ක්‍රම 3ක්
How To Predict Your Child's Adult Height
Why I'm Raising My Sons With Your Daughters In Mind
13 Psychologist Approved Phrases To Calm An Angry Child