නව යොවුන් අවදිය (අවු 12ත් 19ත් අතර)

නව යොවුන් අවදිය (අවු 12ත් 19ත් අතර)

නව යොවුන් අවදිය (අවු 12ත් 19ත් අතර) (pre-teen and teen): ශාරීරික හා මානසික වෙනස්කම් ගැන දැනුවත් කරන ලිපි. ලිගිකත්වය හා සිරුරේ හැඩතල වල වෙනස්කම් ගැන ව්ස්තර. යොවුන් හැඟීම් සහ අභියෝග ගැන ලිපි. මල්වර වීම හා වැඩිහිටියෙකු බවට පත්වීම සම්බන්ධ ලිපි. නව යොවුන් ආකල්ප හා චින්නතනය ආදී දේ ආශ්‍රිත ලිපි නව යොවුන් ක්‍රියාකාරකම් (teen activities). ළමා අවදිය, අධ්‍යාපන ක්‍රම ආදිය ගැන ලිපි රැසක්. නව යොවුන් ගැටළු, වෛද්‍ය සහය ගත යුතු අවස්ථා. නව යොවුන් දරුවන් හා සම්බන්ධ දෙමාපිය අත්දැකීම්.  දරුවන් පිළිබඳව විශේෂයෙන් දත යුතු දේ.