වර්ධනය

වර්ධනය

පෙර පාසැල් සන්ධිස්ථාන (preschool childhood milestones), මාසයෙන් මාසයට වර්ධනය (preschool childhood growth), මුල් ළමා සංවර්ධනය (early childhood development) ආශ්‍රිත ලිපි. පෙර පාසැල් අවශ්‍යතා, ශාරීරික සංවර්ධනය (physical development), වෛද්‍ය උපදෙස් ගත යුතු අවස්ථා සම්බන්ධයෙන් වැදගත් කරුණු. මානසික සංවර්ධනය (mental health), සමාජීය හා හැගීම් සංවර්ධනය (social and emotional development) සම්බන්ධ ලිපි. කථනය හා භාෂාව සංවර්ධනය (speech and language) හා ඒ සම්බන්ධයෙන් වෛද්‍ය උපදෙස් ගත යුතු අවස්ථා සම්බන්ධයෙන් වැදගත් කරුණු සහිත ලිපි රැසක් ගෙන එමු. 
අවුරුදු 04 මාස 06 පෙර පාසැල් ළමා සංවර්ධනය
අවුරුදු 04 මාස 03 පෙර පාසැල් ළමා සංවර්ධනය
අවුරුදු 04 මාස 02  පෙර පාසැල් ළමා සංවර්ධනය
අවුරුදු 04 මාස 01  පෙර පාසැල් ළමා සංවර්ධනය
අවුරුදු 4ක් වයසැති දරුවා: පෙර පාසැල් ළමා සංවර්ධනය
අවුරුදු 3යි මාස 11ක් වයසැති දරුවා – පෙර පාසැල් ළමා සංවර්ධනය
අවුරුදු 3යි මාස 10ක් වයසැති දරුවා – පෙර පාසැල් ළමා සංවර්ධනය
අවුරුදු 3යි මාස 9ක් වයසැති දරුවා – පෙර පාසැල් ළමා සංවර්ධනය
අවුරුදු 3යි මාස 8 දරුවා – පෙර පාසැල් ළමා සංවර්ධනය
අවුරුදු 3යි මාස 2ක් වයසැති දරුවා – පෙර පාසැල් ළමා සංවර්ධනය
අවුරුදු 3යි මාස 1ක් වයසැති දරුවා – පෙර පාසැල් ළමා සංවර්ධනය
අවුරුදු 2යි මාස 1ක් වයසැති දරුවා - මුල් ළමා සංවර්ධනය