පෙර පාසැල් අවදිය (අවු 3ත් 5ත් අතර)

පෙර පාසැල් අවදිය (අවු 3ත් 5ත් අතර)

පෙර පාසැල් අවදිය (preschool) (අවුරුදු 3ත් 5ත් අතර), මුල් ළමා සංවර්ධනය ආදිය ගැන ලිපි රැසක්. පෙරපාසැල් සංධිස්ථාන (preschooler development) පියවරෙන් පියවර, සතියෙන් සතිය ඔබේ අලුත උපන් බිළිඳාගේ සංවර්ධනය පිලිබඳ ලිපි. පෙර පාසැල් ගැටළු, වෛද්‍ය සහය ගත යුතු අවස්ථා. දරුවන් හා සම්බන්ධ දෙමාපිය අත්දැකීම්. මුල් ළමා දරුවන් පිළිබඳව විශේෂයෙන් දත යුතු දේ. පෙර පාසැල් වර්ධනය ගැන (child development) දැනුවත් වන්න.
අවුරුදු 04 මාස 08 පෙර පාසැල් ළමා සංවර්ධනය
අවුරුදු 04 මාස 04 පෙර පාසැල් ළමා සංවර්ධනය
අවුරුදු 04 මාස 05 පෙර පාසැල් ළමා සංවර්ධනය
අවුරුදු 04 මාස 06 පෙර පාසැල් ළමා සංවර්ධනය
අවුරුදු 04 මාස 03 පෙර පාසැල් ළමා සංවර්ධනය
අවුරුදු 04 මාස 02  පෙර පාසැල් ළමා සංවර්ධනය
අවුරුදු 04 මාස 01  පෙර පාසැල් ළමා සංවර්ධනය
අවුරුදු 4ක් වයසැති දරුවා: පෙර පාසැල් ළමා සංවර්ධනය
අවුරුදු 3යි මාස 11ක් වයසැති දරුවා – පෙර පාසැල් ළමා සංවර්ධනය
අවුරුදු 3යි මාස 10ක් වයසැති දරුවා – පෙර පාසැල් ළමා සංවර්ධනය
අවුරුදු 3යි මාස 9ක් වයසැති දරුවා – පෙර පාසැල් ළමා සංවර්ධනය
අවුරුදු 3යි මාස 8 දරුවා – පෙර පාසැල් ළමා සංවර්ධනය